6 Οκτωβρίου, 2017

logo ΥΠΕΚΑΤο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε δύο προκηρύξεις διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τίτλους: 1. «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000» και 2. «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura2000», που αποσκοπούν στην θεσμική θωράκιση όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας.
Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr –Υπουργείο/Προκηρύξεις Διαγωνισμών).
Η κατάθεση των προτάσεων ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2017 στις 11:00 το μεσημέρι.

Πρόγραμμα ΑλιείαςΣτους ακόλουθους Συνδέσμους θα βρείτε τις Προσκλήσεις Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014-2020 που δημοσιεύτηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2017:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 “Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια” Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 10-01-2018)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 “Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους” Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 10-01-2018)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 “Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” Μέτρο 3.4.4 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 18-01-2018)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 “Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων” Μέτρο 3.1.22 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 10-01-2018)

CLLD LEADERΔημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 2635/13-09-2017 που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»,
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ 3313/Β/20-9-2017 δημοσίευσης της ΚΥΑ.

υπουργείο ανάπτυξης και τροφίμωνΔημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 1013/95296/13-9-2017 καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ 3256/Β/18-9-2017 δημοσίευσης της ΥΑ.

εθνικό κτηματολόγιοΜε την ΚΥΑ Αριθμ. 158969/2987/18-9-2017 αποφασίστηκε η πρόσληψη από την Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. 70 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ειδικότητας Δασολόγων και 30 ΤΕ Δασοπόνων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ 3327/Β/2017 δημοσίευσης της ΚΥΑ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος