Αγορά Εργασίας

Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη 109 Γεωπόνων και 6 Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του Οργανισμού.
Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, έως τη Δευτέρα 10-06-2024.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση.

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΤο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκαλεί σε υποβολή αίτησης τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που τηρείται στον Οργανισμό. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γ.Σ. που επιθυμούν και δύνανται, βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους, να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία, καθώς και όσοι Γ.Σ. έχουν τεθεί σε αναστολή πιστοποίησης στο 9ο θεματικό πεδίο «Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που λειτουργεί στον ιστότοπο https://agroadvisors.elgo.gr, από 01.06.2024 έως 15.07.2024.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με εξειδικευμένο Σύμβουλο στον τομέα της συμβουλευτικής, θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του έτους 2024 (1ος κύκλος Συμβουλευτικής στις 17/06/2024), την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (δωρεάν) σε όσους άνεργους γεωτεχνικούς το επιθυμούν.
Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται έως 14/06/2024, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο Υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν αίτηση ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ θα συνάψει συμβάσεις έργου με αναδόχους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικοτήτων: ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνίατρων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Ιχθυολόγων, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν: εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, σωματείων-συλλόγων, εταιρειών- εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, ώρα: 23:59 μ.μ.
Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ακόλουθη Ανακοίνωση, ενώ στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την σχετική  Πρόσκληση.

Η μελετητική εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ, δ.τ «ΔΑΣΟΓΑΙΑ» με έδρα την Αθήνα, αναζητά Δασολόγο, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών γραφείου και πεδίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ακόλουθη Αγγελία.

Ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, που έχει ως μέλη του 280 επιχειρήσεις χονδρικής εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων και φρούτων, αναζητά συνεργασία με γεωπόνους – εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αφού εξετάσουν τα προϊόντα σε περίπτωση ποιοτικών ελαττωμάτων, θα γνωμοδοτούν εγγράφως για λογαριασμό των επιχειρήσεών του.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 2104815585 Email:[email protected]
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της Αγγελίας.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ειδικά για τις ανάγκες διενέργειας της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023, καλεί με ιδιαίτερη πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους στο υπό-Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023. Υποψήφιοι ΙΣ κάτοχοι τίτλων σπουδών Γεωτεχνικών Επιστημών, καθώς και εργαζόμενοι σε ΚΥΔ ή έχοντες εργασιακή εμπειρία σε ΚΥΔ ενισχύονται κατά τη μοριοδότηση.
Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης παρατείνεται μέχρι και την 24η ώρα της 6ης Δεκεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση.

ΕθνόσημοΗ Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, στη Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Η ΑΤΗΣΗ – ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] από την Παρασκευή 1-12-2023 μέχρι και την Πέμπτη 7-12-2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την σχετική Ανακοίνωση.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ειδικά για τις ανάγκες διενέργειας της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023, καλεί με ιδιαίτερη πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους στο υπό-Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023. Υποψήφιοι ΙΣ κάτοχοι τίτλων σπουδών Γεωτεχνικών Επιστημών, καθώς και εργαζόμενοι σε ΚΥΔ ή έχοντες εργασιακή εμπειρία σε ΚΥΔ ενισχύονται κατά τη μοριοδότηση.
Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι η 24η ώρα της 30ής Νοεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Πρόσκληση.

Η Διεύθυνση Δασών Εύβοιας της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα πρόσληψη προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, για την Διεύθυνση Δασών Ευβοίας.
Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] από Τρίτη 11-10-2023 μέχρι και την Παρασκευή 20-10-2023 και ώρα 15:00μμ..
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν άλλα σχετικά άρθρα
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος