Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής ορισμένων γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020

υπουργείο ανάπτυξης και τροφίμωνΔημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 1013/95296/13-9-2017 καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ 3256/Β/18-9-2017 δημοσίευσης της ΥΑ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος