Όργανα Διοίκησης

Συνέλευση Αντιπροσώπων των κλάδων του Παραρτήματος

Εκλέγεται για τριετή θητεία, χωριστά για κάθε κλάδο με άμεση εκλογή.

Διοικούσα Επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το όργανο Διοίκησης του Παραρτήματος, έχει 11 μέλη, αναδεικνύεται με καθολικές εκλογές και έχει τριετή θητεία. Σε αυτή συμμετέχουν 4 γεωπόνοι, 2 δασολόγοι, 2 κτηνίατροι, 2 γεωλόγοι και 1 ιχθυολόγος.

Επιτροπές κλάδων

Οι Πενταμελείς Επιτροπές Κλάδων (μία για κάθε κλάδο) είναι εσωτερικά όργανα της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος. Κάθε επιτροπή εκλέγεται ανά τριετία από τον αντίστοιχο κλάδο της Συνέλευσης των αντιπροσώπων του Παραρτήματος με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος