Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020

CLLD LEADERΔημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 2635/13-09-2017 που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»,
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ 3313/Β/20-9-2017 δημοσίευσης της ΚΥΑ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος