Αιτήσεις Χορήγησης Πιστοποιητικών

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκδίδει για τα μέλη του τις παρακάτω βεβαιώσεις ύστερα από αίτησή (pdf 185 KB) του:

A. Βεβαίωση Οικονομικής Ενημερότητας, για χρήση στην εφορία, που ισχύει για ένα (1) έτος.

Β. Βεβαίωση Οικονομικής Ενημερότητας, για οποιαδήποτε άλλη χρήση, που ισχύει για ένα (1) έτος.

Γ. Βεβαίωση Τακτικού Μέλους, που ισχύει για έξι (6) μήνες.

Δ. Πιστοποιητικό Πειθαρχικού Ελέγχου, που ισχύει για έξι (6) μήνες.

Ε. Βεβαίωση Διαπίστευσης στο Ειδικό Μητρώο Συντακτών Σχεδίων Βελτίωσης και Σχεδίων Δράσης, που   ισχύει για ένα (1) έτος -(Αίτηση) (doc 29 KB).

ΣΤ. Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για Εγγραφή στο Επιμελητήριο.

Ζ. Βεβαίωση Υποβολής Δήλωσης Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος.

Όλες οι παραπάνω βεβαιώσεις εκδίδονται από το Επιμελητήριο μετά από αίτηση που υποβάλει το ενδιαφερόμενο μέλος στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Βενιζέλου 64, 546 31, Θεσσαλονίκη

ή αποστέλλει με fax στον αριθμό: 2310/236308

Οι παραπάνω αιτήσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες (σε περίπτωση που συμπληρωθούν ηλεκτρονικά αυτές θα πρέπει να σκαναριστούν με υπογραφή).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των παραπάνω βεβαιώσεων από το Επιμελητήριο είναι, το μέλος να είναι οικονομικά τακτοποιημένο (δηλαδή να έχει εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του).

Το Επιμελητήριο εκδίδει τις παραπάνω βεβαιώσεις το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος