18 Μαρτίου, 2016

Ο Οργανισμός ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων (125 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και 10 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α..
Η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2016 με αριθ. Πρωτ. 2215/23-2-2016 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις 18-03-2016 και λήγει στις 28-03-2016 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ο Οργανισμός ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων (125 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και 10 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α..
Η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2016 με αριθ. Πρωτ. 2215/23-2-2016 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις 18-03-2016 και λήγει στις 28-03-2016 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών ή /και Στατιστικών Ανταποκριτών, για τις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές έρευνες (περιόδου Μαϊου-Δεκεμβρίου 2016), να υποβάλλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την 10η Μαρτίου 2016 μέχρι και την 24η ώρα της 10ης Απριλίου 2016. Τα Μητρώα αυτά που τηρούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα έχουν ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από το Μάιο έως και το Δεκέμβριο 2016.
Περιςσότερες πληροφορίες εδώ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών ή /και Στατιστικών Ανταποκριτών, για τις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές έρευνες (περιόδου Μαϊου-Δεκεμβρίου 2016), να υποβάλλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την 10η Μαρτίου 2016 μέχρι και την 24η ώρα της 10ης Απριλίου 2016. Τα Μητρώα αυτά που τηρούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα έχουν ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από το Μάιο έως και το Δεκέμβριο 2016.
Περιςσότερες πληροφορίες εδώ

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2014 στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί μια καινοτόμο εξ αποστάσεως εκπαιδευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου, μέσα από 3 Κατευθύνσεις και 11 Ειδικότητες φοίτησης, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 7/3/2016 έως τις 16/9/2016. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη του Προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.edcm.edu.gr

Η προκήρυξη του 2ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» ανακοινώθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον Τμήμα, τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων –Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Στο 2ο κύκλο του Προγράμματος, που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2016, θα εισαχθούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://hydrocarbons.geo.auth.gr του Δ.Π.Μ.Σ. από τις 10 Μαρτίου 2016 έως την 1η Μαΐου 2016.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.α. μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική Προκήρυξη.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος