Πλήρωση θέσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΝΩΝ στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

Ο Οργανισμός ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων (125 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και 10 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α..
Η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2016 με αριθ. Πρωτ. 2215/23-2-2016 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις 18-03-2016 και λήγει στις 28-03-2016 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος