1 Μαρτίου, 2018

ΠΑΑΔημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη Δράση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ύψους 200 εκ ευρώ, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018.
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑθηνώνΣτο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002697», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510044 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)/ Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (ΓΙ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνονται ένας (1) Γεωλόγος Δρ Γεωφυσικής και ένας (1) Γεωλόγος MSc Σεισμολογίας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00. Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τις σχετικές προκηρύξεις:
Κείμενο Προκήρυξης Γεωλόγος Δρ Γεωφυσικής
Κείμενο Προκήρυξης Γεωλόγος Msc Σεισμολογίας

ΓΕΩΤΕΕΤο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στα πλαίσια της συγκρότησης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 24 του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ) (ΥΑ ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016, ΦΕΚ 4420/Β/2016), κλήθηκε να προτείνει στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών πέντε (5) εξειδικευμένους επιστήμονες για τη στελέχωσή της.
Η ως άνω πρόταση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνει έως πέντε (5) εξειδικευμένους επιστήμονες, εκ των οποίων δύο (2) θα πρέπει να έχουν ειδίκευση στην Τεχνική Γεωλογία, δύο (2) στην Υδρογεωλογία και ένας (1) στη Σεισμολογία, καθώς και 15ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα φραγμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γεωτεχνικοί που διαθέτουν την προαναφερόμενη εξειδίκευση και εμπειρία, να καταθέσουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πλήρες βιογραφικό τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου, προκειμένου να εξεταστεί η συμμετοχή τους στην πρόταση του Επιμελητηρίου προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για τη συγκρότηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική Ανακοίνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος