Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Προκηρύξεις για την πρόσληψη εννέα (9) εξωτερικών συνεργατών στο ΓΙ/ΕΑΑ στο πλαίσιο της πράξης «HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας»

Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑθηνώνΣτο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002697», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510044 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)/ Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (ΓΙ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνονται ένας (1) Γεωλόγος Δρ Γεωφυσικής και ένας (1) Γεωλόγος MSc Σεισμολογίας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00. Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τις σχετικές προκηρύξεις:
Κείμενο Προκήρυξης Γεωλόγος Δρ Γεωφυσικής
Κείμενο Προκήρυξης Γεωλόγος Msc Σεισμολογίας

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος