20 Ιουνίου, 2017

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΤο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, πτυχιούχο Δασολόγο ή Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος /έργου “Επισκοπήσεις 2017”. Αντικείμενο του έργου είναι η προπαρασκευή και εξέταση δειγμάτων ξύλου και ξύλινωνμέσων συσκευασίας (ΞΜΣ) για την παρουσία ή όχι του νηματώδη Bursaphelenchus xylophilus.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΤο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, πτυχιούχο Δασολόγο ή Γεωπόνο ή Βιολόγο ή Περιβαλλοντολόγο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος “Επισκοπήσεις 2017”. Αντικείμενο απασχόλησης είναι η επεξεργασία δειγμάτων και η αρχειοθέτηση των εργαστηριακών αναλύσεων των επιβλαβών οργανισμών: Monochamus sp, Bursaphelenchus xylophilus, Gibberella circinata.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ». Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα – εκτός του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, με αντικείμενο την υποστήριξη, επίβλεψη και συντονισμό για α) την οργάνωση, διεξαγωγή, παρακολούθηση της διενέργειας κάθε προγράμματος κατάρτισης, β) συντονισμό επιμορφωτών και εκπαιδευομένων, γ) έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης και δ) συμβολή στις διαδικασίες διαχείρισης του έργου, σε συνεργασία και με την καθοδήγηση των Περιφερειακών Υπευθύνων των Προγραμμάτων των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γεωτεχνικού κλάδου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: //katartisi.elgo.gr από 16/06/2017 έως και 27/06/2017 και ώρα: 15:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

ΠΑΑΣτον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ που αφορά τη 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2017.
Η 2η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών εντός του 2017, ήτοι στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος