ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ – Ι.Δ.Ε.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Επισκοπήσεις 2017”

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΤο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, πτυχιούχο Δασολόγο ή Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος /έργου “Επισκοπήσεις 2017”. Αντικείμενο του έργου είναι η προπαρασκευή και εξέταση δειγμάτων ξύλου και ξύλινωνμέσων συσκευασίας (ΞΜΣ) για την παρουσία ή όχι του νηματώδη Bursaphelenchus xylophilus.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος