ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ». Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα – εκτός του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, με αντικείμενο την υποστήριξη, επίβλεψη και συντονισμό για α) την οργάνωση, διεξαγωγή, παρακολούθηση της διενέργειας κάθε προγράμματος κατάρτισης, β) συντονισμό επιμορφωτών και εκπαιδευομένων, γ) έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης και δ) συμβολή στις διαδικασίες διαχείρισης του έργου, σε συνεργασία και με την καθοδήγηση των Περιφερειακών Υπευθύνων των Προγραμμάτων των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γεωτεχνικού κλάδου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: //katartisi.elgo.gr από 16/06/2017 έως και 27/06/2017 και ώρα: 15:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος