ΙΚΥ: Προκήρυξη προγράμματος υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, που γίνεται μόνο ηλεκτρονικά,   είναι η 30η Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00. Έως και την 7η Ιουλίου 2016 οι αιτούντες πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα του Τμήματος Διαγωνισμών 210-3726346, 210-3726395 και 210-3726394.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος