ΟΠΕΚΕΠΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 260 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΜΗΝΩΝ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού διακοσίων εξήντα (260) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού.

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014, ώρα 15:00.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος