ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν.Μ.Α.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με εννέα (9) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγου, για την παροχή τεχνικών, διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στον προγραμματισμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την πραγματοποίηση διαδικαστικών και υποστηρικτικών ενεργειών, και την εν γένει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της Εταιρείας «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων, Έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων αρχίζει από 23 Δεκεμβρίου 2022 έως και την 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος