ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης Υπευθύνων Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο Υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν αίτηση ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ θα συνάψει συμβάσεις έργου με αναδόχους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικοτήτων: ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνίατρων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Ιχθυολόγων, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν: εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, σωματείων-συλλόγων, εταιρειών- εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, ώρα: 23:59 μ.μ.
Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ακόλουθη Ανακοίνωση, ενώ στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την σχετική  Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος