Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής: Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Αναδάσωση στην περιοχή Αμφιάλης Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας»

Ο Δικαιούχος Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Αναδάσωση στην περιοχή Αμφιάλης Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας» (CPV: 45262640-9 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος), Κωδικός ΝUTS: EL307, με προϋπολογισμό 490.229,82 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 117.655,16 Ευρώ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ..
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την Περίληψη Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος