ΥΠΑΑΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15-02-2011)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ΥΠ.Α.Α.Τ. ανακοίνωσε την Απόφαση – Προκήρυξη για την πλήρωση τετρακοσίων είκοσι (420) συνολικώς θέσεων για λόγους πρακτικής άσκησης, για τις ειδικότητες Γεωπόνων Α.Ε.Ι., Κτηνιάτρων Α.Ε.Ι., Ιχθυολόγων Α.Ε.Ι., Γεωλόγων Α.Ε.Ι., Δασολόγων Α.Ε.Ι., Τεχνολόγων Γεωπονίας Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι. και Δασοπόνων Τ.Ε.Ι., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων και των ενιαίων αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης του κράτους (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις).

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 23-01-2011 έως και 15-02-2011

Περισσότερες πληροφορίες (προκήρυξη, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κλπ) μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:  http://www.minagric.gr/greek/6.2.shtml

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος