Προκήρυξη ΠΜΣ «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος».

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα πέντε (75) φοιτητές (15 ανά κατεύθυνση), ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 1 Ιουνίου έως και 9 Σεπτεμβρίου 2016, αυτοπροσώπως ή με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην Προκήρυξη του ΠΜΣ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος