Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών

ΕθνόσημοΗ Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Καρδίτσας διακηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεσης εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους», προϋπολογισμού 26.612,9 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 33.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Περίληψη της Διακήρυξης.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος