ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

Με την 668/148/Α2/11-2-2016 (ΑΔΑ: 6ΔΝΞ4653Ο7-ΦΔΕ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξανδρου Χαρίτση, προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr .
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016.
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται:
Γραφείο πληροφόρησης: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56 Αθήνα, ώρες 8:30-19:00.
Τηλέφωνο: 801 11 36 300
Ιστοσελίδες: www.ependyseis.gr, www.espa.gr Email: [email protected]

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος