ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΣΩ Α.Σ.Ε.Π. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη με αρ. 5Κ/2014 του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση εξήντα πέντε (65) θέσεων, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) αφορούν γεωλόγους, προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε..

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος