ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζητείται από εταιρεία Γεωτεχνολόγος Μηχανικός για τη σύνταξη Μελέτης – Τεχνικής Περιγραφής η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Γεωμορφολογία Περιοχής
  • Γεωλογικά – υδρολογικά – υδρογεωλογικά στοιχεία (όπως γεωλογικοί σχηματισμοί, υδρολογική συμπεριφορά σχηματισμών, αναμενόμεμη στάθμη – περιοχή) – Γεωλογικός Χάρτης περιοχής – εκτίμησης της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού σώματος σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης.

Τα ανωτέρω στοιχεία χρειάζονται ως δικαιολογητικά (Σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ Φύλλου 2878/27 Οκτωβρίου 2014 και απόφαση Αρ. οικ 146896 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ “ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ”) στην Αίτηση που θα κατατεθεί στο Δήμο Ορχομενού Νομού Βοιωτίας για τη διάνοιξη γεώτρησης. 

Επικοινωνία: Γεώργιος Γιαννόπουλος εκπρόσωπος GPD ΕΠΕ Τηλ: 6978004311 Email: [email protected].

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος