Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

opekepeΟ Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την ΣΟΧ 1/2022, ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τρίτη 08/03/2022 έως και Πέμπτη 17/03/2022.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τα σχετικά αρχεία:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος