ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν.Μ.Α.), για τις ανάγκες τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης της Εταιρείας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με είκοσι οκτώ (28) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και μία (1) θέση Δασολόγου ή Γεωπόνου.
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων αρχίζει από την 16.12.2022 έως και την 22.12.2022 και ώρα 16:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος