ΕΛ.Γ.Α.: Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2024, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)

Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη 109 Γεωπόνων και 6 Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του Οργανισμού.
Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, έως τη Δευτέρα 10-06-2024.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος