ΕΛΟΤ: Σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια αναθεώρησης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) στις 7/2/2022 ανακοίνωσε την έναρξη της Δημόσιας Κρίσης των πρώτων σχεδίων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) της Φάσης Γ.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.
Η διαβούλευση γίνεται μέσω του ιστότοπου του ΕΛΟΤ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.elot.gr/1581_ELL_HTML.aspx.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος