ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Προκήρυξη για την την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητών βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής /ΙΤΑΠ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, ως ακολούθως:
1) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοτεχνολογία Τροφίμων – Βιομηχανικές Ζυμώσεις»
2) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Μετασυλλεκτική Φυσιολογία για τη Συντήρηση Φρούτων και Λαχανικών»
3) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Οινολογία»
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 13η Σεπτεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος