ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής /ΙΕΥΠ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση έξι (6) θέσεων ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, ως ακολούθως:
1) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Ποιότητα Εδαφοϋδατικών Πόρων»
2) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Υδρολογία»
3) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Γεωργία»
4) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία και Θρέψη Δενδρωδών Καλλιεργειών»
5) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Υδρογεωχημεία»
6) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Θρέψη Φυτών και Φυλλοδιαγνωστική»
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος