ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ /ΙΕΥΠ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, ως ακολούθως:
Α) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωχωρικές Πληροφορίες – Νέες Τεχνολογίες στον Αγροτικό Τομέα (Γεωργία Ακριβείας, GIS Διαχείριση Εδαφοϋδατικών Πόρων)»
Β) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων / Τμήμα Εδαφολογίας (με έδρα την Αττική), με γνωστικό αντικείμενο: «Πεδολογία και Χρήση Γαιών με Νέες Μεθόδους»
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2023.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε την Προκήρυξη και τη Συμπλήρωση Προκήρυξης.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος