ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, ως ακολούθως:
Α) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική και Βελτίωση Δασικών Δένδρων»
Β) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Διαχειριστική»
Γ) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Αξιοποίηση Βιοποικιλότητας Φυτών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων»
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος