Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής: Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Αναδάσωση όρους Υμηττού καμένης έκτασης έτους 2015 περιοχών Βύρωνα, Ηλιούπολης και Αργυρούπολης»

Ο Δικαιούχος Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Αναδάσωση όρους Υμηττού καμένης έκτασης έτους 2015 περιοχών Βύρωνα, Ηλιούπολης και Αργυρούπολης» (CPV:45262640-9 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος), Kωδικοί NUTS EL303, EL304, με προϋπολογισμό 1.383.909,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 332.138,23 €.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την Περίληψη Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος