Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης: Δημόσια Πρόσκληση 14/2022 Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης 2.260 ανέργων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανόμενης και της κατάρτισης για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)(Επιβλέποντες Φορείς) οι οποίοι ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (Παράρτημα I) της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 07/10/2022 και ώρα 11η πρωινή έως και 31/10/2022 και ώρα 11η πρωινή. Επισημαίνουμε ότι μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων περιλαμβάνονται 300 θέσεις που αφορούν Δασολόγους.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε την σχετική Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της:
Πρόσκληση 14/2022
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Παράρτημα ΙΙΙ
Παράρτημα ΙV

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος