ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Εγγραφή Νέων Μελών

Διαδικασίες - Οδηγίες

To Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ανακοινώνει τα παρακάτω σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Επιμελητήριο:

  • Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτική από το νόμο Ν. 1474/84 (ΦΕΚ 128/Α/1984), για όλους τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους της χώρας.
  • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού ασκείται αποκλειστικά από τους γεωτεχνικούς που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
  • Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3115/9-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το γεωτεχνικό Επάγγελμα θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικύ Επαγγέλματος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αμέσως μετά την υποβολή της παραπάνω Δήλωσης Αναγγελίας τους χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας, ενώ παράλληλα προχωρά στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων.
  • Για τη συνέχιση της άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ο γεωτεχνικός υποχρεούται να υποβάλλει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή της Αναγγελίας, Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χορηγεί στον γεωτεχνικό Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος.  
 • Για την εγγραφή νέου μέλους στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  απαιτούνται:
  1. Αίτηση Εγγραφής.
  2. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου από την αλλοδαπή, απαιτείται και η αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του από την αρμόδια αρχή.
   • Οι γεωλόγοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας ή του Φυσιογνωστικού Τμήματος των Φυσικομαθηματικών Σχολών της χώρας, με έτος εγγραφής πριν από το 1969, εφόσον εργάζονται σε φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός προσδιορίστηκε με το Ν. 1256/1982 θα προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα ότι κατέχουν θέση γεωλόγου, εφόσον όμως ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα του γεωλόγου αποδεικτικό εφορίας για την άσκηση του επαγγέλματος.
   • Οι ιχθυολόγοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής και Βιολογίας ή του Φυσιογνωστικού Τμήματος των ελληνικών ή ισότιμων ξένων Πανεπιστημίων, εφόσον υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στο δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ., θα προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα ότι έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν με την ειδικότητα του ιχθυολόγου, ενώ οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, εφόσον ασκούν, μετά από σχετική ειδίκευση, το επάγγελμα του ιχθυολόγου, θα προσκομίζουν πιστοποιητικό σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτή σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  3. Δήλωση Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων (συνημμένη στην αίτηση).
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  5.  Διπλότυπο κατάθεσης σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς συνολικού ποσού 25,00 € υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (10 € δικαίωμα εγγραφής, 15 € ετήσια συνδρομή). Ο αριθμός λογαριασμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς είναι: 62150 300 21086. Επιπλέον για τις συναλλαγές μέσω web-banking ο αριθμός λογαριασμού είναι ο κάτωθι:  Αρ. IBAN ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: GR 10 0171 2150 0062 1503 0021 086. Η πληρωμή είναι εφικτή και στο Λογιστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
  6. Υπεύθυνη δήλωση (pdf 108 KB) στην οποία να αναγράφεται η φράση: «έχω τα προσόντα και πληρώ τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 1474/84»(η διάταξη επεξηγείται στη σημείωση που υπάρχει στο τέλος της σελίδας).

   Οι συνταξιούχοι γεωτεχνικοί πέραν της παραπάνω φράσης, αναγράφουν και την εξής: «δεν έχω συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από τριάντα (30) έτη συνολικής πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας».

 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο είτε στα γραφεία των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας (Βενιζέλου 64, 6ος όροφος, 546 31 Θεσσαλονίκη), αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή.

 

Σημείωση:

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1474/84 αναφέρει ότι για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρέπει:

α) να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

β) να μην έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του,

γ) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 2. του Ν. 1811/51 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2683/1999 «Υπαλληλικός Κώδικας» (κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμός, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση) και να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.