ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

Με την υπ' 3115/9-9-2013 Εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία που θα πρέπει να σκολουθείται στο εξής για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, μετά την αντικατάσταση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος με την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος.  

Επισημαίνεται κατ' αρχάς ότι το επάγγελμα του γεωτεχνικού ασκείται αποκλειστικά από τους γεωτεχνικούς που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το Γεωτεχνικό Επάγγελμα θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τη Δήλωση Αναγγελίας ΄Εναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αμέσως μετά την υποβολή της παραπάνω Δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους, τους χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας, ενώ παράλληλα προχωρά στον έλεγχο των δικαιολογητικών με σκοπό την διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την έναρξη άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος.

Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, εφόσον το μέλος είναι εγγεγραμένο στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., θα πρέπει να υποβληθουν στο Επιμελητήριο  τα ακόλουθα:

  1. Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
  2. 'Εντυπο Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων (περιλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωση) .
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
  4. Βεβαίωση οικονομικής ενημερότητας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
  5. Απόδειξη κατάθεσης σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς συνολικού ποσού 50,00 € υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε, για την έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού (Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογ.:6215030021086).

Εάν ο γεωτεχνικός δεν έχει ήδη εγγραφεί στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα πρέπει να υποβάλλει και Αίτηση Εγγραφής στο Επιμελητήριο με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο είτε στα γραφεία των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας (Βενιζέλου 64, 6ος όροφος, 546 31 Θεσσαλονίκη), αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή.

Για τη συνέχιση της άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος τα μέλη πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή της Αναγγελίας, τη Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος στη διεύθυνση onlinegeotee.gr.

Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο, στα τηλέφωνα 2310278817, 278818 (Αρχείο Μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εσωτ.1, κ. Καρακασίδου Σοφία και κ. Μπαρουκτσή Άρτεμις).